EXPeriment EXPlore EXPerience
EXPeriment

EXPERIMENT


Aby študenti nad látkou premýšľali a musel sa sami pokúsiť pochopiť súvislosti.

EXPlore

EXPLORE


Aby študenti vedeli, že stále je čo objavovať a je možné rozširovať si svoje vedomosti.

EXPerience

EXPERIENCE


Aby bolo štúdium zážitkom aj skúsenosťou vďaka možnosti zapojiť viac zmyslov.

EDUCATE

O čo ide?

Jedná sa o precvičovanie formou skladačky, kedy študenti majú za úlohu doplniť k danej hybridizácií jej parametre a priradiť tri príklady zlúčenín.

Precvičovanie ponúka rozsiahle možnosti prepojenia a rozšírenia znalostí študentov, čo vedie ku skutočnému pochopeniu látky.

Ako precvičovanie využiť?

Záleží na tom, aký má učenie cieľ. Nutné je, aby mali študenti za sebou základy všeobecnej anorganickej chémie, hra potom ponúka prepojenie nazbieraných znalostí a ďalšie možnosti ich rozšírenia napr. v oblasti elektrónovej štruktúry, katalýzy alebo komplexných zlúčenín.

Zmyslom precvičovania je zahájiť dialóg, a to ako medzi študentmi, tak aj medzi študentmi a učiteľom. Preto je vhodné, aby precvičovanie robili študenti v dvoj-až trojčlenných skupinkách. Učiteľ má formou rozhovoru s triedou nabádať študentov k správnemu riešeniu s tým, že im poskytne doplňujúci výklad rozširujúci ich doterajšie znalosti.

Aká je cena?

PREČO 3D SKLADAČKA A ČO PRINÁŠA

Precvičovanie našou skladačkou ponúka veľa možností, ako prepojiť alebo rozšíriť znalosti študentov. Najmä pomocou niektorých atraktívnych príkladov môžete vzbudiť u študentov záujem o inak pomerne komplikovanú tému hybridizácie. Zistite viac informácií o hybridizácií alebo taktiež nahliadnite na výčet tém pre inšpiráciu.

Študentom Školám Chémii
Študentom

ŠTUDENTOM

Študent môže prežiť netradičnú a atraktívnu výuku látky, ktorá mu umožní pochopiť význam hybridizácie inak študentmi vnímaná ako veľmi teoretická téma s malou hodnotou pre chemickú prax. Originálne precvičovanie 3D skladačkou si kladie za cieľ vyvrátiť tento dojem a naučiť študenta nielen rozpoznať druh hybridizácie, ale aj mu predstaviť hybridizáciu v kontexte pridružených chemických súvislostí tak, aby sa už nejednalo o abstraktný a ťažko definovateľný pojem alebo naopak o prázdnu definíciu.

Školám

ŠKOLÁM

3D skladačka rozširuje možnosti výkladu látky v chémií. Jedná sa o interaktívnu pomôcku, ktorých je na trhu v súčasnej dobe nedostatok pre účely výuky témy hybridizácie. Atraktívny farebný vzhľad skladačky a stvárnenie látky vo forme 3D doplňovačky zvýši pútavosť témy a pozornosť študenta. Naviac je možné výuku rozšíriť o mnoho zaujímavostí z chémie, mimo iné aj vďaka výberu príkladu zlúčenín.

Chémii

CHÉMII

Precvičovanie 3D skladačkou umožňuje moderný spôsob výuky s interaktívnymi prvkami. Študenta prinúti precvičovanie byť pri výuke aktívny a zapojiť logické myslenie, čo vedie k prehĺbeniu pochopenie významu hybridizácie a teda k lepšiemu osvojeniu látky. Precvičovanie s našou skladačkou ponúka možnosť využitia medzipredmetových vzťahov a zaradenie látky do širšieho kontextu prírodných vied. Učiteľ môže do výuky prirodzene zapojiť rozširujúce informácie z rôznych tém a rôzneho rozsahu podľa časových možností a podľa aktuálne preberanej látky. Preto je možné precvičovanie využiť aj pri iných príležitostiach než iba priamo pri preberaní hybridizácie. ďalej tento koncept priamo podporuje aktivizáciu študentov a namiesto pasívneho prijímania informácií zapája aj ich samostatné myslenie a podnecuje interakciu s učiteľom.

Viac o hybridizácií     Kúpiť 3D Skladačku